Displaying 101 - 120 of 310672
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612345 จ้างงานขุดลอกคลองอ่างแก้ว ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612552 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านลาด ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612411 จ้างงานขุดลอกคลองท่าโขลง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612511 จ้างงานขุดลอกคลองบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612460 จ้างงานขุดลอกคลองยายเทือง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097685120 ซื้อแผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก รวม 1 รายการ พด.052/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097685304 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ - ลวดผูกเหล็ก รวม 4 รายการ พด.054/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097670650 ซื้อเสาหลัก คสล. จำนวน 1 รายการ พด.053/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097671092 ซื้อถังหิ้วปูน -ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รวม 29 รายการ พด.055/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097683480 จ้างขุดลอกและดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน 1 งาน พด.จ.002/2565 ศศพ. ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097685011 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 1 รายการ พด.050/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097712487 ซื้อดินฟู จำนวน ๒๑๘ ลบ.ม. สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-๒R กม.๒+๑๐๐-๒+๓๐๐ และ กม.๓+๔๐๐-๓+๕๐๐ สถานีสูบน้ำ PL.๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097708358 ซื้อแผ่นไม้อัดยางชั้นคุณภาพ ๒/๔ ประเภทภายใน (มอก.๑๗๘-๒๕๓๘) และอื่นๆ จำนวน ๕๐ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำ สาย MC-๒R-๒R สถานีสูบน้ำ PL.๓ บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097715934 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ขนาดบรรจุกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒) และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๒L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097715891 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง มอก.๑๕-๒๕๔๗ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PL.๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097697020 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC(บ้านพร้าว) กม.6+700-7+200 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097700736 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC(บ้านพร้าว)กม.1+700-2+400 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097701261 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC(ท่าแนะ)กม.5+000-5+450 เป็นช่วงๆ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097701732 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ)กม.3+000-10+300 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097696378 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC(ท่าแนะ)กม.4+000-6+800เป็นช่วงๆ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20