Displaying 101 - 120 of 520280
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 66129032207 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ งานกำจัดวัชพืชคลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ตั้งแต่ กม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๑๒+๔๗๙ ปริมาณ ๙,๓๕๙ ตัน ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 66129031929 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 27,370 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 66129035092 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนาวารา จำนวน 1 รายการ ฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 66119463806 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASKALFA 8002i จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 66129036593 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,000 ลิตร สำหรับงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 17 ระยะที่ 2 ต.ตาคลี,หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 66119463936 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 66119497603 ซื้อกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 66129044964 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เบ็ดเตล็ด)(วัสดุอุปกรณ์สำรวจ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 66129041566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เบ็ดเตล็ด)(วัสดุอุปกรณ์สำรวจ)จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 66129008817 ซื้อคลิปบอร์ดปกหนัง และอื่นๆ จำนวน ๑๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 M66120001564 เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ รวม 4 รายการ งานปรับปรุงคลองบางปอง พร้อมอาคารประกอบ ท้ายประตูระบายน้ำคลองบางปอง ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 66119512756 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ) (คบ.บางนรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66119498304 ซื้อกระดาษการ์ด A4 ขนาด 120 แกรม บรรจุ 250/แผ่น/ห่อ(สีฟ้า) - เทปกาวย่น สีน้ำเงิน แกน 3 นิ้ว หน้าเทปกว้าง 1 นิ้ว(24มม.) ความยาว 9 หลา/อัน จำนวน 63 รายการ สำหรับงาน ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่คภฟ.003/2567 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 66119102905 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ บริเวณสถานีสูบน้ำ ปตร.มหาสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ พจ.(จ)01/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 66129002025 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา คูส่งน้ำ ๐๑๓ คลอง RMC จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 66119409941 ซื้อข้อต่อท่อพีวีซี และอื่นๆ จำนวน 75 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง(ฝายแม่ปุง) ระยะที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66129003986 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66129006332 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66119528002 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือกมะนิลา และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66119535486 ซื้ออุปกรณ์การเจาะสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20