Displaying 101 - 120 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127138522 ประกวดราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านตะโกตาพิ-บ้านโคกเห็ด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ช.บร.๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 62127122372 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 62127120840 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานชลประทานที่ 8 62117234354 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานชลประทานที่ 8 62117217694 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) ๓ ตัน จำนวน ๑ รายการ (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117116962 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ติดตั้งปั่นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียน (EB.ซ.บธ.08/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117139835 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.09/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117111619 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ(EB.ซ.บธ.07/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117475453 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ คภฟ.7/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127151046 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หมายเลข ชป.041-5232 จำนวน 16 รายการ สำหรับงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เลขที่ คภฟ.12/2563 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62127152669 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตฺ์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ (บธ.17/2563) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพิษณุโลก 62127058901 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.17/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพิษณุโลก 62127028415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-1510) จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.16/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพิษณุโลก 62127025906 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680 ND) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.15/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127029882 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127036112 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117418109 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117423133 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117417709 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117452580 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20