Displaying 101 - 120 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62087327981 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62087332772 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ แบบ TXD 45 หมายเลข ชป.๐๕๒-๐๖๖๐ หมายเลขทะเบียน ๕บ-๖๖๙๖ กรุงเทพมหานคร สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62087337789 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) และ (มอก.๙๐๐๒-๒๕๓๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62087341339 ซื้อเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ พร้อมติดตั้ง รวม 3 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087333151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./514/2562 งานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087327334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./513/2562 งานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087327714 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./512/2562 งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ระยะทาง 7.000 กม. ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087325465 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./515/2562 งานปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62087249015 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62087249445 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62087248625 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62087254828 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชป.๐๔๑-๔๑๒๑ สำหรับงานประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 62087268586 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA WL 4X2 ชป.041-3529 จำนวน 31 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำโคกแฝก กม.9+900 เลขที่ ฉจ.ลต.28.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 62087322900 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น ๒.๕ L หมายเลข ชป.๐๔๑-๔๗๐๖ (รวม ๑ คัน) สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำเขาตะกรุบ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ๑ แห่ง ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 62087327351 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖ JCMN๓ (M) หมายเลข ชป.๐๔๑-๔๕๖๓ (รวม ๑ คัน) สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62087254648 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๖๑ สีโป๊ว และอื่น ๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62087255241 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๖๐ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือวัดคลื่นไหวสะเทือน ยี่ห้อ Geometrics รุ่น Geode ๗๒ รหัสครุภัณฑ์ E ๐๕๐๒-๐๗๐๔-๐๔๐๓-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62087256620 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๕๙ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 62087321175 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๗๑ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานชลประทานที่ 14 62047351589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20