Displaying 101 - 120 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097600548 ประกวดราคาซื้อSheet pile ขนาด 400x120x13 มม. ยาว 8.00 ม. พร้อมตอก (มอก.1390-2539) และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โครงการประตูระบายน้ำกุดปลาเข็งพร้อมอาคารประกอบ ขนาดระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097608466 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองสระตาแวว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 63097608629 ซื้อเสียม และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ ของงานซ่อมเสริมคันคลอง DR1-1.7L ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ยาวรวม 1,600 เมตร ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 63097594956 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ HP และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC,2L-RMC คลองระบายน้ำ D1 อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63097606368 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนชนิดเหล็กแผ่น และอื่นๆ เลขที่ จ 1737 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63097605912 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด 6 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34 LZL ชป.046-2328 เลขที่ จ 1736 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 63097605634 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิดพิเศษ จำนวน 20 รายการ ของงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองมโนราห์ (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 63097588057 ซื้อเสาเข็มทุบเปลือกไม้เบญจพรรณ จำนวน 62 รายการ ของงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองมโนราห์ (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097605470 จ้างขุดลอกห้วยเพ็กบ้านกุงโกน เลขที่ ฉจ.(จ)/75/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยเพ็กบ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097604829 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งขวา สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา เลขที่ ฉจ.(จ)/66/2563 สำหรับงานขุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งขวา สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097607309 จ้างขุดลอกห้วยนาเชือกน้อยบ้านนาเชือก เลขที่ ฉจ.(จ)/74/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยนาเชือกน้อยบ้านนาเชือก ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097607256 จ้างขุดลอกห้วยวังขามป้อมบ้านหนองเทา เลขที่ ฉจ.(จ)/70/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยวังขามป้อมบ้านหนองเทา ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097607334 จ้างขุดลอกห้วยนาเชือกบ้านนาเชือก เลขที่ ฉจ.(จ)/73/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยนาเชือกบ้านนาเชือก ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097605503 จ้างขุดลอกห้วยหนองเทาน้อยบ้านหนองเทา เลขที่ ฉจ.(จ)/72/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยหนองเทาน้อยบ้านหนองเทา ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097608182 จ้างขุดลอกคลองดักน้ำห้วยกุดวงบ้านกุงโกน เลขที่ ฉจ.(จ)/69/2563 สำหรับงานขุดลอกคลองดักน้ำห้วยกุดวงบ้านกุงโกน ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097607864 จ้างขุดลอกห้วยตับเต่าบ้านตับเต่า เลขที่ ฉจ.(จ)/71/2563 สำหรับงานขุดลอกห้วยตับเต่าบ้านตับเต่า ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097598172 ประกวดราคาซื้อSheet pile ขนาด 400 x 120 x 13 มม. ยาว 8.00 ม. พร้อมตอก (มอก.1390-2539) และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยวังขอนพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097595922 ประกวดราคาซื้อSheet pile ขนาด 400x120x13 มม. ยาว 8.00 ม. พร้อมตอก (มอก.1390-2539) จำนวน 5 รายการ โครงการประตูระบายน้ำบุ่งเบ้าพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี 63097580377 ซื้อซื้อกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 เมตร หนา 0.60 ซม. และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097607844 จ้างขุดลอกตะกอนดินอาคาร spillway อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20