Displaying 121 - 140 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097607668 จ้างขุดลอกตะกอนดินอาคาร spillway อ่างเก็บน้ำซับประดู่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63087631749 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพระตำหนักปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานกระบี่ 63097595558 ซื้อวัสดุสำนักงานสันรูดพลาสติก และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานขุดลอกคลองระบายน้ำท้ายอาคาร Control House และอาคาร Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 63097596563 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง C Internet Packaga Super Speed Plus 500/500Mbps ระยะเวลาการใช้งาน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 2 คู่สาย สำหรับงานจัดการน้ำชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 63097602787 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษโฟโต้ อิงค์เจ็ท และอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 63097593545 ซื้อวัสดุสำนักงานปากกาลบคำผิด และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานชุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เชียงใหม่ 63097597026 ซื้อหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด ๓๖ วัตต์ (มอก.๒๓๖-๒๕๔๘) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เชียงใหม่ 63097600369 จ้างซ่อมกล้องวัดมุม ยี่ห้อ TOPCON รุ่น TL-๒๐ DE และกล้องวัดระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ HORIZON รุ่น ๔๐๓๒ จำนวน ๒ รายการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เชียงใหม่ 63097592446 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังในฝ้าเพดาน จำนวน ๔ รายการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097604198 ซื้อซื้อดินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ๘๕% งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ๑R-LMC อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097483286 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๓ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๒ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097493856 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย ระยะที่ ๔ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097487967 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ๑R-LMC อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097497869 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ระยะที่ ๓ อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097519329 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63097602774 ซื้อซื้อดินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ๘๕% งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๒ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097604202 จ้างซ่อมแซมท่อรับน้ำพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายบ้านนาบัว ปตร.บ้านนาบัว เลขที่ ฉจ.(จ)/68/2563 สำหรับงานซ่อมแซมท่อรับน้ำพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายบ้านนาบัว ปตร.บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097605317 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา เลขที่ ฉจ.(จ)/67/2563 สำหรับงานขุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097606312 จ้างซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังบ้านหนองเทา ปตร.บ้านตับเต่า เลขที่ ฉจ.(จ)/65/2563 สำหรับงานซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังบ้านหนองเทา ปตร.บ้านตับเต่า ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097570773 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๕๔ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20