Displaying 121 - 140 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127008042 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127022453 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127022710 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117394005 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62117305467 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานชลประทานที่ 6 62127003348 ซื้อธงชาติ - ผ้าประดับสำหรับตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ (รวม ๓ รายการ) พด.สชป.๖/๐๐๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 6 62127011091 ซื้อป้ายชื่อพลาสติก - ตลับหมึก และอื่นๆ (รวม ๒๕ รายการ) พด.สชป.๖/๐๐๑๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 6 62127009152 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว - ถุงขยะ และอื่นๆ (รวม ๒๕ รายการ) พด.สชป.๖/๐๐๑๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี M62120006732 งานคอนกรีตดาด โครงการขุดลอกกุดตาเม็ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ๘๖,๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127056937 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒๒L-RMC จำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127043034 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๑๓L-RMC จำนวน ๓,๗๗๖ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 4 62127147992 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127056141 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๑๕L-RMC จำนวน ๓,๗๖๐ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127046672 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๑๕L-RMC จำนวน ๓,๗๖๐ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 62127044658 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นยางกันน้ำรั่ว ชนิด B และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 62127146510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป มอก.424-2530 ขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 M62120006159 ซื้อท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำชนิดปากลิ้นรางและอื่นๆ รวม ๒ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ระยะที่ ๑ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 62127118110 จ้างเปลี่ยนสารเคมีเครื่องดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร) สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62117297325 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ รวม 1 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (สกก.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 62107349549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ๙๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20