Displaying 121 - 140 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด M62100011861 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (คบ.ท่าเชียด)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 62107121378 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกรมชลประทาน สำหรับเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เลขที่ ซ.๐๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปทุมธานี 61127058586 ซื้อโอเอซิสแห้ง - กาวสองหน้าแบบโฟม รวม ๑๓ รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62107124871 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สกก.7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62107119926 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คัดขนาดและวัสดุอื่นๆ รวม ๙ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100012005 งานเช่าเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100012010 น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100011898 งานระเบิดหิน จำนวน ๑ งาน สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100011980 หินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100011990 ไม้แปรรูปขนาดต่างๆ มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M62100011999 ท่อเหล็กกล้า (Steel Liner) ศก. ๑,๐๐๐ มม. หนา ๑๒.๗ มม. เชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียวชั้นคุณภาพ ค มอก.๔๒๗-๒๕๓๑ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62107047311 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ จำนวน ๑ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 62107123405 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,200 ลิตร โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง M62100011987 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1 โครงการชลประทานสระแก้ว M62100011623 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั่นจั่นหรือเครน (crane) ๓ ตัน (รวม ๑ รายการ) สำหรับครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 62107095173 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องพมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107095324 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารประกอบฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107119993 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารประกอบฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107120747 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107120369 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑R-LMC ฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20