Displaying 121 - 140 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 66017450056 ซื้อลวดเสียบกระดาษหัวกลม และอื่นๆ (จำนวน 39 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 66017528971 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (รวม 2 รายการ) พทบ.158/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 65127481440 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองบางบุ่ง พร้อมอาคารประกอบ (E.ซ.บธ.23/2566) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 66017528544 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๘๕๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 66017526948 ซื้อแฟ้มปกแข็งสีดำ (รวม 8 รายการ) พทบ.157/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 66017531185 ซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานปรับปรุงท่อส่งน้ำสายหัวหิน (สวนสน-หัวนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017529448 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE350 LC หมายเลข รถ.636/37 รวม 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017530058 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017529041 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 322 L หมายเลข รถ.668/38 และอื่นๆ รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017533237 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017534698 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 66017529600 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 66017535136 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ สาย LMC - ๑๒R กม.๐+๑๐๐ โครงการชลประทานระยอง ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 66017530290 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา) (ระยะที่ ๕) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 66017491772 ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 13 66017528498 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 66017487102 ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 66017494754 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 66017521868 ประกวดราคาซื้อทรายถมที่ จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงท่อมุดคลอง 12 ซ้าย - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 66017490596 ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20