Displaying 121 - 140 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 62087331833 ซื้อเสาเข็มไม้ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 29 รายการ (งานก่อสร้างฝายบึงพักทัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 62087333102 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี M62080014560 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62087333990 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองคาย 62087330119 ซื้อค้อนตีตะปู และวัสดุอื่นๆ รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี 62087283614 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว คุณภาพตาม มอก.1267-2544 สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (สพญ.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62087326972 ซื้อลวดเชื่อมมีสารพอกหหุ้ม-น้ำมันสน จำนวน ๓๑ รายการ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๓L-RMC กม.๒+๐๐๐-๑๘+๐๖๘ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง M62080014543 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายบ้านปากกลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62087255705 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ และอื่น ๆ (สกก.13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสงขลา 62087016556 จ้างก่อสร้างซ่อมเเซมเเก้มลิงพรุเตียว (พรด.) จังหวัดสงขลา (คป.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก
2 โครงการชลประทานสงขลา 62087086424 จ้างก่อสร้างซ่อมเเซมอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด (พรด.) จังหวัดสงขลา (คป.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก
3 โครงการชลประทานนครราชสีมา 62077574412 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 62087071164 จ้างซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 62087070638 จ้างซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 62087070051 จ้างซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 62087326397 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62087341972 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซม ปตร.บางลึก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62087341828 จ้างบานฝาท่อและเครื่องยก จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้าน,บานระบาย อาคารบังคับน้ำในคลองฉุกเฉินฝั่งซ้าย กม.3+210 ตำบลบางพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตาก 62087335142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตะปูตอกคอนกรีตและอื่นๆ จำนวน 45 รายการ งานทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตาก 62087328160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีเคลือบเงาและอื่นๆ จำนวน 48 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20