Displaying 121 - 140 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 M67030000649 อะไหล่,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และเบ็ดเตล็ดต่างๆ จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (วังพลับ) ระยะที่ 1 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1 โครงการชลประทานตาก 67039006992 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เกรียงไม้และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การล่าสัตว์ และระบบส่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย บ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 67039041012 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 67039037114 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 9,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย(โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67030002362 จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวาท ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 67039031479 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๓๓๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 67039031245 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๒๗๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 67039031780 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M67030001911 ซ่อมแซมสถานีโทรมาตร พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039042489 ซื้อน้ำยาสำหรับเช็ดกระจกและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 67029534770 เช่ารถเครน ขนาด ๓๕ ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ปตร.คลองทรายมูล(เครื่องที่ ๑)ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039042981 ซื้อกระดาษและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 67029534617 เช่ารถเครน ขนาด ๓๕ ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ปตร.คลองบ้านโพธิ์(เครื่องที่ ๒)ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039043119 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039036884 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 67039005286 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ แบบ FSR 102 หมายเลข ชป.๐๕๒-๒๐๐๓ หมายเลขทะเบียน บ-๑๓๙๙ นครศรีธรรมราช รวม ๙ รายการ สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 67039004530 ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 3.2 มม. จำนวน 34 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 67039042980 ซื้อน้ำมันดีเซล(B7)สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม ๑ รายการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลตลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 67039005714 จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ตัน ยี่ห้ออีซูซุ แบบ JCR ๔๒๐ Y หมายเลข ชป. ๐๔๖-๑๑๓๐ หมายเลขทะเบียน น-๒๙๔๕ นราธิวาสรวม ๑๖ รายการ สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตรัง M67030002340 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นับ: 20