Displaying 121 - 140 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64057084526 ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อาคารบังคับน้ำ บ้านคลองบ่อทราย, ทรบ.บางทราย, บ้านพักข้าราชการ 5-6 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่3, คลองส่งน้ำสายใหญ่ 19.970 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 64057091485 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.1267-2544) ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตาก 64057082698 ซื้อวัสดุก่อสร้าง น้ำยาหล่อลื่นและอื่นๆ จำนวน 39 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่ล่าง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64057084646 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 (เฉพาะเนื้อน้ำมัน) มอก.1267-2544 ชองงานท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1L-MC2 กม.3+500 สนับสนุนพื้นที่นิคมการเกษตรข้าว ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนราธิวาส 64057089616 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานกำจัดวัชพืชอ่างโคกยางโดยแรงคน ปริมาณ ๒๐๓ ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาสฯ ( คป.นราธิวาส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง M64050003555 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.1267-2544) ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 64057085511 ซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,583 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057093528 ซื้อปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน และอื่น ๆ รวม 12 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.11+543 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057092822 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม และอื่น ๆ รวม 9 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+300 ถึง กม.4+500 ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057085638 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-261 BK และอื่น ๆ รวม 6 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.1+500 ถึง กม.6+000 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสงขลา M64050003460 เหล็ก sheet pile เเละเหล็ก H-beam จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำควนหัวช้าง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057083278 ซื้อหมึก OKI-TN-B 421-3K และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+300 ถึง กม.3+700 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057072309 ซื้อหมึก OKI-46508724 OKI BK และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057071500 ซื้อหมึก OKI-46508724 OKI BK และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.16+200 ถึง กม.18+600 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057069075 ซื้อหมึก OKI-46508724 OKI BK และอื่น ๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.5+100 ถึง กม.7+750 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057063002 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-261 BK และอื่น ๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.3+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057094234 ซื้อหมึก PFI-8007 MBK และอื่น ๆ รวม 11 รายการ สำหรับงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย และอาคารประกอบระยะที่ 1 ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 64057045429 ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 12 รายการ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ระยะทาง10.000กม. ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 64057093069 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พื้นที่ใช้ประโยชน์ 293,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057084495 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ของงานบำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20