Displaying 158961 - 158980 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027050211 ซื้อเปลผสมปูน ขนาดใหญ่ผลิตในประเทศไทย และอื่นๆ รวม ๓๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ๑๐+๓๐๐ ถึง ๑๖+๗๐๐ พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027051638 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม.บรรจุรีมละ ๕๐๐ แผ่น(มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ รวม ๒๒ รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์(คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61127436695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61127476998 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานหนองคาย 62027052766 ซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ x ๓.๐๐ ม. และวัสดุอื่นๆ รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61117207053 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๔+๕๘๓ - กม.๕+๗๖๘ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61127274841 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงลำพลับพลา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62027080574 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ของงาน ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 8 62017377396 ซื้อเชือกไนล่อนสีเขียวและอื่นๆ จำนวน 13 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62027026750 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62017394200 ซื้อหลอดไฟถนนและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62027025992 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62017542038 จ้างเคาะพ่นสีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถโยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NV 350 URVAN ฯลฯ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62017541993 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ เชฟโรเลต รุ่น โคโรลาโด ฯลฯ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62017541935 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ตร.ม. (500 แผ่น/รีม) (มอก.1054-2552) และอื่นๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62027040399 จ้างจัดทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. (ตามแบบ 47075) และอื่นๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 62027074470 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 มอก.1269-2544 (ISO 9002-2539) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62017541971 จ้างจัดทำเอกสารในการประชุม ฯลฯ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 62027053408 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62017335545 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20