Displaying 159301 - 159320 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017435007 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ชป.052-0638 และอื่นๆ (รวม 19 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017450046 ซื้อกระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50 x 1.20 ม. มอก.158-2518 และอื่นๆจำนวน 57 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองไห ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017462402 ซื้อลูกรัง รายละเอียด Speccifications ของกรมชลประทาน สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017480364 ซื้ออะไหแล่และอุปกรณ์รถยนต์บรรทุก 1 ตัน เครื่องยนต์เบนซิน ชป.041-3334 และอื่นๆ (รวม 14 รายการ) สำหรับงานแก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017451496 ซื้อน้ำมันเครื่อง PTT-D3 พลัส(SAE 40) ขนาดจุแกลลอนละ 18 ลิตร และอื่นๆจำนวน 4 รายการ สำหรับงานงานเจาะสำรวจและปรับปรุงฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017456560 ซื้อรอกโซ่ ขนาด 5 ตัน และอื่นๆจำนวน 2 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017458868 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. และอื่นๆจำนวน 4 รายการ สำหรับงานพัฒนาฝายลำห้วยลึกบ้านโคกล่าม ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 62017480015 ซื้อรอกโซ่ ขนาด 5 ตัน และอื่นๆ (จำนวน 2 รายการ) สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น M62020004539 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยขี้หนู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวัยง จังหวัดขอนแก่น
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 62027037086 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวม 4 รายการ สำหรับงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(โครงการก่อสร้าง สชป.11)
2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62027058467 ซื้อดินลูกรังหลวม (คุณสมบัติตาม Spec.กรมชล) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+600-6+710 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62027080129 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 4,790 ลิตร งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+600 - 6+710 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 62027073110 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 1 62027053647 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ สชป.1/071/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 1 62027054621 ซื้อพุ๊กพลาสติก และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สชป.1/072/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 62017210228 ซื้อซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ห้วยแม่ป๋อน(เหมือง๒๖ ขวา แม่งัด) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล) จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉจ.117/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักวิจัยและพัฒนา 62027085248 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027003415 ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและอื่นๆจำนวน ๗๖ รายการ โครงการฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027033397 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดีขนาด A๓ และอื่นๆจำนวน ๒๒ รายการ โครงการฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027033087 ซื้อกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนขนาด A๔ และอื่นๆจำนวน ๒๒ รายการ โครงการฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20