Displaying 141 - 160 of 529064
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 M67030000716 อะไหล่,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่อทองแดง (ทุ่งมหาศาล) ระยะที่ 2 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 67029549493 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ สาย LMC (ระยะที่ 3 ) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 67039000933 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000706 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 67039016793 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000692 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่ต่างๆ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 67029511280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000699 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ และวัสดุสำนักงานต่างๆ ของงาน ปรับปรุงตลิ่งฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000710 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ของงานปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000730 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 1,664 ท่อน (34.3535) ลบ.ม. ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ของงาน ปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000131 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000769 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่ต่างๆ ของงานปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039001382 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงบึงปึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000255 น้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000756 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.24-2559) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร จำนวน 1,840 เส้น หนักเส้นละ 8.88 กก. (16.3392) ตัน ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000586 อาคารบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039000848 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 12 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 67039005377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000754 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร (11.7884) ลบ.ม. ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039000874 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20