Displaying 141 - 160 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 โครงการชลประทานพะเยา 64047271402 ประกวดราคาซื้อมอก.213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่ ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ C18/21 รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มม. กำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม สำหรับงานแก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 64057087702 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย4L-4R-LMC พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง1,158ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057078698 ซื้อมีดถางป่า และอื่น ๆ จำนวน 19 รายการ ของงานบำรุงรักษาหัวงาน พื้่นที่ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057083399 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ของงานกำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 ประมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057087862 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ของงานซ่อมแซมเสาระดับน้ำพร้อมหินเรียง อ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057086880 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ของงานซ่อมแซมเสาระดับน้ำพร้อมหินเรียง อ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานแพร่ 64057084908 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ของงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง 132.50 กม. โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 64057082455 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 64057086374 ซื้อท่อยางพลาสติกใสและอื่นๆ รวม 22 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.000 กม. โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 64057090078 ซื้อน้ำมันเกียรและอื่นๆ (รวม 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 64057082418 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 64057090197 ซื้อน้ำมันเกียรและอื่นๆ (รวม 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 64057089951 ซื้อน้ำมันเกียรและอื่นๆ (รวม 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 64057084525 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างแก้มลิงบึงแม่ระหันพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057080329 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๙๗๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 64057061946 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด F4 และอื่นๆจำนวน ๑๒ รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057080503 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๖๔๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057080785 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๙๓๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057080924 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑,๐๐๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 64057068612 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ CHEVROLET ชป.041-4112 เลขรหัสครุภัณฑ์ E501-0206-0301-4112 และอื่น ๆ รวม 12 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20