Displaying 141 - 160 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62127110859 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HILANDER ชป.๐๔๑-๔๕๓๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปัตตานี M62120006081 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ
1 โครงการชลประทานปัตตานี M62120006104 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งน้ำฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1 โครงการชลประทานปัตตานี M62120006115 จ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านท่าช้างระยะ 2
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 M62120006161 วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ สำหรับงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โครงการก่อสร้าง สชป.11)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127114465 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม ๘ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายทับเสลา จำนวน ๙ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127115776 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. และอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสะเดาเก้านิ้ว กม.8+890 ความยาว 72 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127056654 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และทรายหยาบ จำนวน ๓ รายการ งานคลองเชื่อมลำห้วยโสนราช ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๑๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127064836 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น น้ำหนักถุงละ ๕๐ กก.(มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) ISO-๙๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ งานคลองเชื่อมลำห้วยโสนราช ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๑๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127039079 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127035795 ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127031285 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117112040 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.06/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานสกลนคร 62117273101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62127079696 ซื้อกระดาษ PHOTO INKJET ชนิดม้วนและกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 62117323101 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.ขุนด่านปราการชล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานมหาสารคาม 62097085836 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 62097233679 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 62117197344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานดินขุดและดินถมบดอัดแน่นงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 005, 011, 013, 017 RMC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62117334986 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม ๑ รายการ ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR๑ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (สพญ.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20