Displaying 141 - 160 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 66017530789 ซื้อทรายหยาบ และอื่นๆ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 66017432333 ซื้อน๊อตและแหวนยางรองสำหรับรองน๊อต รวม 2 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 9 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ.นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 66017534459 ซื้อถ่านไฟฉาย 2A แพค 4 ก้อน และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 66017532679 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 66017533649 ซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 66017536634 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017520262 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชป.052-0368 ยี่ห้อ ISUZU TXD 40 รวม 4 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำหนองหล่ม(ปชด.) ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 66017528667 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้(ระยะที่ 1) ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017518271 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ ชป.097-0195 ยี่ห้อ MITSUBISHI FOSO FM202J รวม 4 รายการ โครงการฝายวังถ้ำแข้(วังตอแก) ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017531109 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำหนองปลาดุก ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017532322 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 3,000 ลิตร โครงการอาคารบังคับน้ำหนองดู่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 66017529609 จ้างรื้อย้ายระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ(เดิม) จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำนาบน พร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017533856 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 3,000 ลิตร โครงการฝายห้วยน้ำพาน(นาหนองแปน) ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 66017529322 ซื้อดินถม จำนวน ๑ รายการ ของงานทำนบชั่วคราวกั้นน้ำเค็มคลองท่าลาดเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคสาขาบางคล้าบริเวณวัดไผ่ขวาง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017519451 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 4 ตัน ชป.044-0083 ยี่ห้อ ISUZU KS22 รวม 13 รายการ โครงการฝายบ้านท่าม่วง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 66017492906 จ้างพิมพ์ไวนิลแผนที่แสดงแหล่งน้ำ ขนาด A0 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 66017491334 ซื้อค้อนปอนด์พร้อมด้าม 4 ปอนด์ และอื่นๆรวม 9 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบปริมาณดิน 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 65127429064 ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 66017534557 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านกุดดุก (2) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 66017534441 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 มอก.1267-2544 สำหรับงานซ่อมแซมฝายห้วยลำบอง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20