Displaying 141 - 160 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107118751 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑R-LMC ฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 M62100011066 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 M62100011172 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62107114554 ซื้อเลขที่ ฉ.๐๑ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 M62100011968 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 M62100012036 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 62107058404 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ งานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M62100008944 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คป.สุพรรณบุรี)
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62107129302 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าทำงานคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๙.๐๐๐ กม. (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสกลนคร 62107119434 ซื้อหินใหญ่และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107120386 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้และอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107121101 ซื้อสีกันสนิมและอื่น ๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107121891 ซื้อพลั่วด้ามเหล็กและอื่น ๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักวิจัยและพัฒนา M62100011649 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62097554572 ซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทาน ที่แนบ จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62097546177 ซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทาน ที่แนบ จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62097555616 ซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทาน ที่แนบ จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 62107097534 จ้างทำวารสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ M62100010892 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม M62100011099 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
นับ: 20