Displaying 141 - 160 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานนครราชสีมา 62087320730 ประกวดราคาจ้างทำบานระบาย และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ 62087313548 ซื้อกะบะพลาสติกผสมปูน และวัสดุอื่นๆ จำนวน 31 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคันคลองป้องกันน้ำท่วมและดินถม ปตร.ลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉจ.133/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 62087330614 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 62087048542 ประกวดราคาซื้อซ่อมแซมชุดควบคุม Butterfly River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 62087037599 ประกวดราคาซื้อซ่อมแซมบานระบายพร้อมปรับปรุงเครื่องยก โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานราชบุรี M62080014610 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 62087162053 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 62087161066 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ 62087341509 จ้างม้วนแผ่นเหล็ก จำนวน 1 งาน สำหรับงาน ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉจ.136/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 62087322968 ซื้อใบขัดสี ขนาด 4 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ (สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62087323677 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (๙๑) จำนวน ๕,๕๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62087323454 ซื้อซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (๙๑) จำนวน ๓,๔๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62087322918 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62087322679 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๕,๑๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 62087325229 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62087275304 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๐DN หมายเลขเครื่อง AL ๒๓๐๕๑๘๔๑A๐ รหัสครุภัณฑ์ E ๕๐๐๓-๑๕๐๕-๐๘๙๙-๐๔๔๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62087276562 จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ศูนย์อำนวยการฯ ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ M62080014245 ซื้อรถรางขนาด ๒๐ ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62087332885 ซื้อเสาธงฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62087328299 ซื้อป้ายไวนิลฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20