Displaying 141 - 160 of 310677
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610706 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านห้วยราชคราม ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64097681326 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส - ไม้กะบาก ไม่ไส รวม 3 รายการ พด.051/2565 ศศพ. ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64097680664 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (งานปรับปรุงฝายขามสุ่มพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ความยาว 1.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 07/65 ชม. ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64097680202 ซื้อแผ่นยางกันซึม และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (งานปรับปรุงฝายขามสุ่มพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ความยาว 1.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 06/65 ชม. ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097708634 ซื้อใบตัดเหล็กโลหะ ขนาด ๑๔ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๕๖ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097708461 ซื้อรองเท้าบูทยาง (มอก.๘๐๙-๒๕๓๑) และอื่นๆ จำนวน ๕๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังฝั่งซ้าย กม.๒+๒๐๐ เขื่อนยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64097687757 ซื้อแผ่นยางกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต ( RUBBER WATER STOP) ชนิด C จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/429 ซ./64 อ.ฝทข. ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64097688699 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/441 ซ./64 อ.ฝทข. ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64097688275 ซื้อแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/443 ซ./64 อ.ฝทข. ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64097687860 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทผสมกับที่ จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/430 ซ./64 อนง.ร. ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 โครงการชลประทานมหาสารคาม 64087517908 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายยางพร้อมอาคารควบคุม ฝายยางบ้านหัวขัว (ห้วยวังเลา) ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097705524 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการผุกร่อน จำนวน 8 รายการ เลขที่ พจ./ซ.277/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 64097705500 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7จำนวน10,000ลิตรของฝ่ายก่อสร้างที่3สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4 งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097705489 ซื้อหินใหญ่คละ 15 - 30 ซม รบ.269/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610596 จ้างงานขุดลอกคลองบางแก้ว ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610124 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านโพธิ์เอน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097601872 จ้างงานขุดลอกหนองสะแก ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610665 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านรี ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097602199 จ้างงานขุดลอกหนองห้วยคล้า ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610241 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20