Displaying 141 - 160 of 201569
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 63097321726 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (เลขที่ EB.จ.01/2564 มต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานเชียงราย 63097196809 ซื้อบุ้งกี๋พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กองพัสดุ 63097426099 ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองแผนงาน 63097566302 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ของส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 1 เครื่อง กผง.14/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 63097566877 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของส่วนติดตามและประเมินผล จำนวน 1 เครื่อง กผง.15/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 63097562621 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 1 เครื่อง กผง.13/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 63097562105 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของส่วนวิเคราะห์นโยบาย จำนวน 1 เครื่อง กผง.12/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 63097558144 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของส่วนแผนงาน จำนวน 1 เครื่อง กผง.10/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 63097560329 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง กผง.11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63097611212 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 106,497 ลิตร งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศรีสัชนาลัย ต.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 63097618511 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักเครื่องจักรกล 63097442562 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097613719 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 63097615692 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนระยะที่ 2 พื้นที่ 660 ไร่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63087357596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาดินและดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 งาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097615800 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และรายการอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097592649 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรับแรงกดดันสูงสุด ๑๘๐ กก./ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน รูปทรงกระบอก ๑๕ x ๓๐ ซม. รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097621541 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097607006 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ(เพิ่มเติม)(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097589897 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(เพิ่มเติม)(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20