Displaying 179941 - 179960 of 220643
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62017483836 ซื้อลูกรัง (ตามสเปคกรม) จำนวน 67 ลบ.ม. รวม 1 รายการ เลขที่ วศ.12/2562 สำหรับงานซ่อมแซมฝายบ้านดอนเก้า (คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 62017102785 ดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่น ๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (คบ.ประแสร์)
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62017479550 ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18และอื่นๆ จำนวน 48 รายการ โครงการฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62017503400 ซื้อกระดาษไขเขียนแบบ ขนาด A1 (ขนาด 594X 841 ซม.) และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 62017384364 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานขอนแก่น 61127450826 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำโครงการพัฒนาบึงกุดเค้า (พระราชดำริ) ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62017495697 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 62017498237 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๖๕๔ ลบ.ม. สำหรับงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกุดเวียน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62017482212 ซื้อสลิงแสตนเลส ขนาด ๖ mm. และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 1 62017460387 ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ จำนวน 1 รายการ สชป.1/055/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 1 62017498571 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๒ จำนวน 1 รายการ สชป.1/066/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 61097478643 จ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน ๑ รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลพบุรี 62017496317 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 รายการ ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 62017504612 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 รวม 1 รยการ สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 62017502660 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ งานฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (คบ.หนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 61127473264 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62017166696 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๕ รายการ ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62017374578 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปฯ ขนาดต่างๆ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของงานประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 62017500378 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร้ว มอก. 1267-2544 งานซ่อมแซมคันคลอง RMC กม. 9+020-กม. 12+020 โครงการฯน้ำเชิญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 62017497829 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงท่อเหลี่ยม คลองLMC 4 แห่ง โครงการฯน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20