Displaying 161 - 180 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62087326816 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62087281156 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62087280598 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน ยี่ห้อ HINO KR320 จำนวน 1 รายการ งานฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62087339333 ซื้อธงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 7 62087251200 ซื้อหมึกพิมพ์และอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 62077495049 ประกวดราคาซื้อซื้อท่อพีวีซีและวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62087338934 ซื้อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามไข่มีชีวิต จำนวน 40 กิโลกรัม และอื่นๆ รวม 10 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุดรธานี 62087306931 ซื้อหมึกสีดำใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP Deskjet ink advantage ๔๖๔๕ และรายการอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลินตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 8 62087257941 ซื้อกระดาษเขียนแบบชนิดไข ขนาด A0 และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62087259650 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A4 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62087256754 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 62087335046 ซื้อบานระบาย จำนวน 5 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 62087333845 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 M62080014164 ก่อสร้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) (สชป.๘)
1 โครงการชลประทานชัยนาท 62087308426 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 62087335233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง บู๊ชเกลียวทองเหลืองเครื่องยก ขนาด ศก.3นิ้ว ใช้กับขนาด 4000 กก. - ลมอ๊อกซิเจน จุถังละ 6 ลบ.ม. ความดันถี่ 2,000 ปอนด์ (รวม 10 รายการ) (คป.กำแพงเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62077525263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ M62080014956 ค่าเบ็ดเตล็ดเเละอื่นๆ
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62087324471 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครสวรรค์ 62087203896 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20