Displaying 161 - 180 of 310670
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097602897 จ้างงานขุดลอกหนองลำขี้นาค ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097606190 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610351 จ้างงานขุดลอกลำรางหนองระหาร ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097609672 จ้างงานขุดลอกคลองท่าจันทร์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610453 จ้างงานขุดลอกคลองวัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097601297 จ้างงานขุดลอกคลองบางกะเทพ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610515 จ้างงานขุดลอกคลองตรีณรงค์ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610018 จ้างงานขุดลอกคลองวัดจันทร์มณี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704642 ซื้อหินใหญ่คละ 15 - 30 ซม รบ.263/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704767 ซื้อทรายหยาบและอื่น ๆ รบ. 264/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097609187 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610016 จ้างงานขุดลอกหนองตะกาย ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612103 จ้างงานขุดลอกคลองตาเชียร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610110 จ้างงานขุดลอกลำรางไผ่หมูขวิด ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097609315 จ้างงานขุดลอกคลองหลังวัดหลวง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612202 จ้างงานขุดลอกคลองตาแสง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610202 จ้างงานขุดลอกคลองรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704184 ซื้อทรายหยาบ รบ.261/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704485 ซื้อท่อพีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบปลายบาน รบ.262/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611868 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20