Displaying 161 - 180 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081068 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑,๐๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุดรธานี 64047440806 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับทำไม้แบบ ขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว ๘.๓ กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 64057084142 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3 น้ำหนัก 80 กรัม/ตร.ม. จุรีมละ 300 แผ่น และอื่นๆ รวม 23 รายการ สำหรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลอง MC1 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ระยะทาง 5.200 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081195 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๗๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานชลบุรี 64057020034 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ canon และอื่นๆรวม 49 รายการ อาคารบังคับน้ำบ้านหินดาด ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุดรธานี 64047367874 ซื้อดินถมที่จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว ๘.๓ กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 64057080359 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ยี่ห้อ TOYOTA ชป.042-1040 เลขรหัสครุภัณฑ์ 2533150-020229-0006 (042-1040) และอื่น ๆ รวม 16 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพนังกันน้ำชีช่วงที่ 1 ฝายวังยาง กม.0+000 ถึง 9+500 (ระยะที่ 2)ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081502 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑,๒๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64057041343 ซื้อสารป้องกันกำจัดโรคพืชแคปแทน-ต้นคัตเตอร์ รวม 24 รายการ พด.682/2564ศศพ.ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 งานค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทดสอบด้านการเกษตรผลิตและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่(การศึกษาทดสอบด้านการผลิตและพัฒนาพันธุ์ปทุมมากระเจียวและพัฒนาแกลดิโอลัส บานชื่นและไม้ดอกกลุ่มคัตเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานชลบุรี 64057018943 ซื้อแผ่นเหล็กอลูมิเนียมและอื่นๆรวม 60 รายการ อาคารบังคับน้ำบ้านหินดาด ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุดรธานี 64057071365 จ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าไฮ พื้นที่ชลประทาน ๘๐๐ ไร่ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 64057081081 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงกุดแข้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081626 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๙๗๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64057071050 ซื้อปุ๋ยคอก(มูลวัว)-เปลือกถั่ว รวม 4 รายการ พด.683/2564ศศพ.ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาทดสอบ ด้านการผลิตและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่(การศึกษาทดสอบด้านการผลิตและพัฒนาพันธุ์แกลดิโอลัส บานชื่น ไม้ดอกกลุ่มคัตเตอร์ เบญจมาศและพันธุ์ไม้อื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081748 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๙๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุดรธานี M64050003653 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057081869 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๖๘๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057082091 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑,๒๙๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 64057070872 จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ เซฟโรเลต และอื่นๆ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057082257 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑,๑๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20