Displaying 161 - 180 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62127055052 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ของงานรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สพญ.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62117207321 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองแผนงาน 62127058514 ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 62127024357 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305d จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 62117484165 ประกวดราคาจ้างตอกเสาเข็ม รวม 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกก.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62127126195 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม SR24 (มอก.20-2559) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนักเส้นละ 2.22 กก. (จำนวน 617 เส้น) และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานชลประทานที่ 13 62117159806 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานชลประทานที่ 11 62127121836 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เลขที่ EB.01/63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 62117002926 ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE ขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 16 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 6 จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 62127088233 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ของงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62127105690 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 18 รายการ สำหรับก่อสร้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกก.15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117302516 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวม ๘ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117356697 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117289487 จ้างทำตะแกรงเหล็กกันสวะพร้อมติดตั้ง (อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม) ตามแบบหมายเลข ๒๓๖๖๗๔ ถึง ๒๓๖๖๗๙ รวม ๔ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117289771 ซื้อท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ และอื่น ๆ รวม ๒๖ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117299087 ซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๗ รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127116408 ซื้อปูนซีเมนต์ คอนกรีตบล็อกก่อผนังและวัสดุมวลรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127116721 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62117316968 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานดินขุดเปิดหน้าดินและดินถมบดอัด สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานชลบุรี 62127094482 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20