Displaying 161 - 180 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานพัทลุง 63097590685 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 63097590257 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63097606784 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่ีองยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 63097487203 จ้างซ่อมรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา ยี่ห้อ มิตซูบิชิ และอื่นๆ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปทุมธานี 63097587393 ซื้อน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ SAE ๑๐W-๓๐ ขนาด ๖ ลิตร มอก.๑๐๔๐-๒๕๔๑ จำนวน ๓๖ แกลลอน และรายการอื่นๆ รวม ๖ รายการ ของงานซ่อมแซม ปตร.คลองเกาะเกรียง โครงการชลประทานปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 63097605238 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ รวมจำนวน ๖ รายการ ( ของงานโครงการแก้มลิงวัดถ้ำสิงขร ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097605067 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/470/2563 สำหรับงานงบดำเนินงาน (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 63097602324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของงานแก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่๒) ตำบลท่อบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097600308 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๒๐๐ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ตามเงื่อนไขที่แนบ จำนวน ๑ รายการ (เจาะบ่อบาดาลเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานแปลงทดสอบสาธิตภายในศูนย์อำนวยการฯ ความลึกบ่อ ๒๐๐ ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097562174 ซื้อแผ่นไม้อัดยางประเภทภายนอก คุณภาพ ๓/๔ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. หนา ๔ มม. (มอก.๑๗๘-๒๕๔๙) และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บำรุงรักษาและซ่อมแซมพระตำหนักปากพนัง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097606155 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Canon MP -258 รหัสครุภัณฑ์ 2557214-100042-0036 (ED 57-1-5-1000-1501-1504) และอื่นๆ รวม 8 รายการ (บำรุงรักษาและซ่อมแซมพระตำหนักปากพนังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 63097605574 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ สำหรับงานซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลบประทานจันทบุรี 63097601053 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลบประทานจันทบุรี 63097595197 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 63097593668 ซื้อน้ำมันเครื่องพีทีที 2 ที ไฮสปีคโลสโมค ฯ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 63097603612 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO ชป.041-3571 รหัสครุภัณฑ์ 2548110-020229-0416 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 M63090031671 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ(เพิ่มเติม)
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 63097495336 ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 63097490081 ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มอก.๑๗-๒๕๓๒ และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 63097483618 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา ยี่ห้อ มิตซูบิชิ และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20