Displaying 161 - 180 of 515657
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M66090028253 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 สำนักงานชลประทานที่ 12 66099380355 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 12 66099570647 จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตบ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 66099682251 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M66090027882 น้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 66099674139 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) มอก.1267-2544 และ มอก.9002-2539 จำนวน 4,700 ลิตร งานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 66099674800 ซื้อกระสอบบรรจุทราย - ทรายถมที่ จำนวน 2 รายการ งานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 66099689230 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ (มอก.๒๙๑๕-๒๕๖๑) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 66099689731 ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๕,๔๕๕ ลิตร ของงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 66099527044 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 66099434980 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 66099447340 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 66099683002 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 65107332391 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕ - ๓๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 66099663520 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒/ฉจ.จจ.๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 65117185007 ซื้อระดับน้ำ มีแม่เหล็ก ขนาด ๒๔ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ 66099680305 จ้างค่าบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ 66099683982 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบที่ ๑ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หมายเลข ๖๖๐๒-๑๐๐๑-๐๐๕๘ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เลขที่ สญ.๔๐๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 11 66099585213 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(จ)01-67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 66099577367 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20