Displaying 161 - 180 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 62097728629 ซื้อเทปวัดระยะและครุภัณฑ์สำรวจอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานครุภัณฑ์กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๓ (สจจ.๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ M62100011463 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62107121825 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107075993 ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว 38.5 กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107050839 ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 1.76 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107000749 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล รวม ๑ รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สกก.๑๖ กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 62107119140 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และอื่นๆรวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ M62100011405 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สีส้ม ตามรายละอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specifcation) ที่กรมชลประทานกำหนด หมายเลข 6103-0201-0032 (คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 M62100010915 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107119342 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ จำนวน ๓ รายการของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา M62100009875 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั่นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 62107121643 ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 62107121009 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 62107122112 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (onk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 62107120516 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค สำหรับงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62107070443 ซื้อกล้องระดับ และกล้องวัดมุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานน่าน 62107072879 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน งานตามภารกิจโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เลขที่ นน.003/2563 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี M62100009798 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 02014 0024
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง M62100011134 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดคลับเคลื่อน 4 ล้อ งานค่าซื้อครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
5 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61097492640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เลขที่ EBจ.03/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20