Displaying 161 - 180 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 66017502839 ซื้อกุญแจดัดเหล็กขนาด 6 มม. x 12 มม. x 72 ซม. และอื่นๆรวม 43 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองผือ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 66017529716 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สกก.13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 66017530749 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สกก.13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 66017528832 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สกก.13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง 66017532349 ซื้อหินคลุกพร้เอมเกรดบดอัด ฯ รวม ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๐ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 66017535529 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗ (เฉพาะเนื้อน้ำมัน) มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ งานอาคารบังคับน้ำห้วยเทวดา พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานยะลา 65107289642 จ้างทำเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานซ่อมแซมฝายคลองแจ๊ะแป๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 66017531559 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 10-040) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017519947 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 6 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวาระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 66017533129 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 เเละอื่นๆจำนวน ๒ รายการเพื่อใช้ในงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาสามชุก คูส่งน้ำสาย 47(2R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 66017505387 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 9-036) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017508182 ซื้ออะไหล่เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน ๗ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย ๑ข-๔ซ-๓ก ความยาว ๒๕๐ เมตร ฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๗ โครงการฯน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๖/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017506448 ซื้อถุงมือผ้าไนล่อน และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับงาน กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ ๑๐๐ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๕/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017508100 ซื้อถุงมือผ้าไนล่อน และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ สำหรับงาน เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. ๑๐+๐๖๖ - กม.๑๘+๗๐๕ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017508920 ซื้อแปรงทาสี และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ สำหรับงาน บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017507912 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับงาน บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017506244 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวชนิดด้ามยาว และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 66017506443 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุก ๑ ตัน จำนวน ๓ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เลขที่ สชป.๕/นอ.ฉจ.๑๓๗/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุโขทัย 66017526791 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 66017507470 จ้างซ่อมรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น NAVARA DC CALIBRE E 6MT หมายเลขเครื่อง YD25 900496T เลขทะเบียน ขษ 9465 สข รหัสครุภัณฑ์ 2563131-020229-0024 ชป.041-5349 จำนวน 15 รายการ โครงการฝายบ้านทุ่งพระพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 693 ไร่ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20