โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158959]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 
63057357439 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง