โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158961]

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 
63057360169 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑๔,๗๘๗ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง