โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158964]

สำนักเครื่องจักรกล 
63057306590 
ซื้อชุดด้ามตัดโลหะและอื่น ๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง