โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158969]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 
63057352651 
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง