โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158975]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 
63057358701 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ผบค.๓ /ฉ(ข)/๓๓๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง