โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158976]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 
63057355560 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๓๓๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง