โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158977]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 
63057352850 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๓๓๔/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง