โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20496]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 
61117209616 
ซื้อกระดาษทำปกคละสีขนาด A4 น้ำหนัก 120 แกรม/ตร.ม. จุ 180 แผ่น/รีม และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง