โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20505]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117194406 
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง