โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21760]

โครงการชลประทานนครราชสีมา 
P61090014396 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา