โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21770]

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
P61110046340 
ซ่อมแซมป้อมยามภายในศูนย์อำนวยการฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช