โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22349]

โครงการชลประทานมุกดาหาร 
PXXXXXXXX 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (คป.มุกดาหาร)