โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22492]

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
61117335703 
จัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์บัตร