โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310534]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097609529 
จ้างงานขุดลอกคลององครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง