โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310535]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097610591 
จ้างงานขุดลอกคลองศรีกุญชร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง