โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310537]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097610471 
จ้างงานขุดลอกคลองวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง