โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310538]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097610357 
จ้างงานขุดลอกคลองท่าครูด ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง