โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310546]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
64097708141 
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ จ.230/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง