โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310549]

โครงการชลประทานพัทลุง 
64097517447 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.NO ๖ (คลองลำเบ็ด) ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก