โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310550]

โครงการชลประทานพัทลุง 
64097686141 
จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อฝายบ้านพร้าว ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง