โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [440712]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
65117327470 
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 3 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)