โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [444821]

สำนักงานชลประทานที่ 12 
65117532741 
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ระยะที่ 2 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)