โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447204]

โครงการชลประทานสงขลา 
65127163273 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง