โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447229]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 
65127165347 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 8,400 ลิตร สำหรับงานฝายน้ำฝางลูกที่ 9 (ฝายป่าบงกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง