โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447687]

โครงการชลประทานสงขลา 
65127153718 
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง เเละกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง