โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447694]

โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 
65127173223 
ซื้อจอบพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ ( ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.๑+๐๒๕ ถึง กม.๓+๓๐๐ โครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง