โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447695]

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 
65127157733 
ซื้อน้ำมันดีเซล มอก.1267-2544 จำนวน 1,000 ลิตร ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D) (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,109 ไร่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง