โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447698]

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 
65127168068 
ซื้อไม้ยางไม่ใส และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง