โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447699]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 
65127164780 
ซื้อแปรงทาสี และอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ (คข.78) ขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเหมืองท่านสุรินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 131,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง