โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [461522]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 
66017242266 
ซื้อใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด Dia 14 นิ้ว และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปากคลองระบาย 1 ขวา สุพรรณ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง