โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462248]

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 
66017533463 
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆจำนวน 22 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 19 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง