โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462257]

โครงการชลประทานลำปาง 
66017523473 
ซื้อหินย่อย และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1,200 ตารางเมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.394/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง