โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462259]

โครงการชลประทานลำปาง 
66017523369 
ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว จำนวน 2,220 ตารางเมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.392/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง