โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462260]

โครงการชลประทานลำปาง 
66017523113 
ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1,200 ตารางเมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.391/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง