โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462262]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 
66017534706 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปากคลองระบาย 1 ขวา สุพรรณ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง