โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462264]

โครงการชลประทานลำพูน 
66017530627 
ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ.369/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง