โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462267]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 
66017534914 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสำลาก ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวท่อส่งน้ำ ๓,๕๐๐ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง