โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462271]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
66017530735 
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานโครงการจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านลำสมอ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง