โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462272]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
66017530105 
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสังขละบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง