โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462276]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 
66017474405 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ขนาดจุกล่องละ 5 รีม มอก.1054-2560 และอื่นๆ รวม 41 รายการ สำหรับค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน (ระยะที่ 2) ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง