โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520054]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 
66119520667 
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง