โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520058]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 
66119525044 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง