โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520062]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 
66119494365 
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง